Şiir Video

Bâkî – Seni Rânâ Bilirim

Bâkî – Seni Rânâ Bilirim Şiiri

Âşık-ı bî-dillere cevr-i firâvân eyledün
Müstedâm ol dostum lutf itdün ihsân eyledün.

Âsmân-ı mihrüne âhum şirârıdur nücûm
Şu’le-i dâğ-ı derûnum mâh-ı tâbân eyledün.

Gamzen okın çeşm-i fettânun yine almış ele
Şöyle benzer dostum kâfir müselmân eyledün.

Çıkmaz ağzundan haber sırr-ı nihân-ı vasluna
Âşıkun râzın derûn-ı cânda pinhân eyledün.

Bağrumı hûn eyledün şemşîr-i istiğnâ ile
N’eyledün hey âfet-i devrân yine kan eyledün.

Bâkîyi gül gibi handân itdün evvel lutf ile
Sonra döndün mübtelâ-yı hâr-ı hicrân eyledün

* * * *

Ser-i kûyun sanemâ cennet-i a’lâ bilürin
Müntehâ kâmetüni Sidre vü Tûbâ bilürin.

Seni Yûsufla güzellikde sorarlarsa bana
Yûsufı bilmezin ammâ seni ra’nâ bilürin.

Zâ’il olmaz heves-i zülf-i siyâhım dilden
Hâsıl olmayacağın gerçi bu sevdâ bilürin.

Bilmezin n’eyleye derd ü gam-ı cânâne bana
Ne müdârâya meded var ne müdâvâ bilürin

Bâkıyâ gülşen-i firdevsi bana arz itme
Âsitânın ben anun menzil ü me’vâ bilürin


Bâkî – Seni Rânâ Bilirim Şiirinin Günümüz Türkçesi ile Açıklaması

Ey sevgili! Kendini çok fazla önemsemeyen âşıklarına sıkıntıyı fazlaca çektiriyorsun.
Ey sevgili! şıklara sıkıntı çektirerek onlara lutfediyorsun, bu lütuf ve ihsanına devam et.

Ey sevgili! Senin sevginden ibaret olan gökyüzünün yıldızı, benim ahımın kıvılcımlarıdır.
Gönlümün yaralarının alevini parlak bir ay hâline getirdin.

Sevgili, bakış okunu ve fitneyle dolu olan gözünü yine ele almış.
Dostum! Bu durum kâfiri Müslüman etmeye benziyor.

Ey sevgili! Sana kavuşmanın gizli sırrı ağzından çıkmaz.
Çünkü sen âşığın sırrını tâ canında misafir ediyorsun.

Ey sevgili! İstiğna kılıcın ile benim bağrımı kanlı bir hâle getirdin.
Ey bu devrin afeti! Ne yaptın, yine kan akıttın!

Ey sevgili! Bâkî’yi önce gül gibi lutfunla güldürdün.
Sonra da döndün ayrılık dikeninin tutkunu hâline getirdin.

* * *

Ey put gibi güzel sevgili! Senin yurdunu yüce bir Cennet makamı olarak kabul ederim.
Uzun boyunu Sidre ve Cennet’teki Tuba ağacı olarak bilirim.

Ey sevgili! Hz. Yûsuf’a kıyasla senin güzelliğini bana sorarlarsa eğer;
Hz. Yûsuf’u görmedim, bilmiyorum; ama seni güzel bilirim.

Ey sevgili! Bu sevdadan her ne kadar sonuç alamayacağımı bilsem de
gönlümden senin siyah saçının hevesi gitmez.

Sevgilinin derdi, gamı bana ne yapacak bilmiyorum.
Ne idare etmeye bir mecalim var ne de bir tedavi yolu biliyorum.

Ey Bâkî! Firdevs’in gül bahçesini bana arz etme, bana anlatma.
Ben o sevgilinin eşiğini varılacak son nokta, Me’vâ Cenneti olarak biliyorum.


Bâkî – Seni Rânâ Bilirim Şiiri

Divân Şiiri, Şiir
Şiir: Bâkî
Seslendiren: Serdar Tuncer
Albüm: Şiir Medeniyeti

Yorum Yaz