Şiir Video

Taşlıcalı Yahya – Vuslat Yolu

Taşlıcalı Yahya – Vuslat Yolu Şiiri

Âlemün yokdur safâsı derd-i bî-dermânı var
Bu metâ’-ı vuslata aldanmanuz hicrânı var.

Cevr-i yâr u ta’n-ı ağyar u cefâ-yı rûzgâr
Gam değül ol âşık-ı şeydâya kim cânânı var.

Her firâkun bir visâli her belânun âhiri
Her cefânun bir vefâsı her gamun pâyânı var.

Günde yüz bin âşıkın giryân ider bülbül gibi
Bu gülistân-ı cihânun bir gül-i handânı var.

Muktezâ-yı yâra râzî ol cefâdan ağlama
Hânekâh-ı aşkun ey Yahyâ yolı erkânı var.

* * * * *

Âşıkun ışkı hakîkatde tarîkat yolıdur
Zâhidâ her elifi sînede vahdet yolıdur.

N’ola yerden göğe âh eylesem ol mâhı görüp
Görinen âh değül mihr ü mahabbet yolıdur.

Başumuz kûh-ı elem oldı görinen iki kaş
Birisi râh-ı fenâ vü biri gurbet yolıdur.

Işk derbendi imiş dîde-i âşık bu gönül
Kârbân-ı gâm u endûh u meşakkat yolıdur.

Gâfil olma yol eri yolda gerek ey Yahyâ
Işk yolında ölüm âşıka vuslat yolıdur.


Taşlıcalı Yahya – Vuslat Yolu Şiiri Günümüz Türkçesi ile…

Bu âlemde bir mutluluk yoktur; ancak dermansız derdi vardır.
Bu dünyadaki kavuşmaya sakın aldanmayın, çünkü ayrılması vardır.

Sevgilinin ezası, yabancıların kınaması ve devranın cefası benim gibi çılgın bir âşık için gam değil;
çünkü onun senin gibi bir cananı var.

Her ayrılığın bir kavuşması her belânın bir sonu var.
Her cefanın bir vefası her gamın da elbette bir sonu var.

Bu dünya gül bahçesinin öyle güzel bir şekilde gülen gülü var ki
bir günde yüz bin âşığını bülbül gibi ağlar bir vaziyete sokar.

Sevgilinin senin için uygun gördüğüne razı ol.
Sana gelen sıkıntıdan dolayı ağlama.
Ey Yahya! Aşk tekkesinin bir yolu yordamı, usûlü var.

* * *

Âşığın aşkı hakikatte tarikat yoludur.
Ey ham sofu! Gönüldeki her elif vahdetin, birliğin yoludur.

O ay gibi parlak yüzü olan sevgiliyi görüp yerden göğe doğru ah etsem buna hiç şaşılır mı?
Zira bu görünen sadece ah değildir. Sevgi ve şefkat yoludur aynı zamanda.

Başımızda görünen iki kaş bir elem dağı gibi oldu.
Onlardan biri fena/yokluk diğeri ise gurbet yoludur.

Bu gönül âşığın gözünde aşk geçidi imiş.
Bu; sıkıntı, keder, meşakkat kervanının yoludur.

Ey Yahyâ! Sakın gaflete düşme. Yol eri yolda olmalı.
Zira aşk yolunda ölmek âşık için sevgiliye kavuşmanın yegâne yoludur.


Taşlıcalı Yahya – Vuslat Yolu Şiiri

Divân Şiirleri, Şiir
Şiir: Taşlıcalı Yahya
Seslendiren: Serdar Tuncer
Albüm: Şiir Medeniyeti, 2017

Yorum Yaz