Şiir

Osman Hulusi Darendevi – Ya Rab

Osman Hulusi Darendevi - Ya Rab

Osman Hulusi Darendevi – Ya Rab Şiiri

Kara yüzümle geldim kapına eyle atâ yâ
Rab Dileğim isteğim senden hemân ancak rızâ yâ Rab

Sana döndür başımı gayrılardan yüz çevirtdirip
Yolunda ola cân u başım hep fedâ yâ Rab

Bu ömrüm varını râh-ı rızânda etdirip yağma
Vücûdum olmaya nâ-hak yere bâd-ı hevâ yâ Rab

Bekâyı hazretinde bula devletler ola bâkî
Oluban mahv-ı mutlak hem fenâ-ender-fenâ yâ Rab

Utandırma yarın dergâhına vardıkda aczimle
Edeyim nusretinle kıldığım ahde vefâ yâ Rab

Bu gönlün cümle maksûd u murâdı hem penâhısın
Anınçün yüz tutup dergâha kıldım ilticâ yâ Rab

Senin emrine mahkûm cümlesidir taht-ı hükmünde
Kamu mahlûk u âlem ins ü cân arz u semâ yâ Rab

Buyurmuşsun kim yansa aşk ile bulup devlet
Olur âşıklarıma vasl-ı dîdârım salâ yâ Rab

Bu âciz kulunu kâfile-i aşkdan cüdâ kılma
Bakıp noksânıma rahmınla et afv u atâ yâ Rab

Habîbin hürmetine eyle mağfûr cümle ihvânı
Katında eyle makbûl derdlerine kıl devâ yâ Rab

Ayırma bizi yârın sohbet-i vasl-ı likâsından
Enîsimiz ola tâ kim Muhammed Mustafâ yâ Rab

Bu tende cân u varım Hazret-i Hakkî vü ihvânım
İki cihânda kılma beni anlardan cüdâ yâ Rab

Alıp himmet bulup feyz-i nazar anın kemâlinden
Anınla eyle sırr-ı hafîne âşinâ yâ Rab

Beni derdi ile anın dem-â-dem derd-mend eyle
Meşâmıma getirsin bûyunu bâd-ı sabâ yâ Rab

Dilimi gayrılarla gâfil etme zikr ü fikrinden
Senin fikrinle bulsun cân u gönlüm müntehâ yâ Rab

Değiştirme bu eşkâl ile haşr et Yevm-i Mahşer’de
Beni rüsvâ-yı âlem eyleme Rûz-ı Cezâ yâ Rab

Hulûsî rû-siyâhın eyleyip matlûbunu is’âf
Visâlin îdine erdir ana göster likâ yâ Rab

Osman Hulusi Darendevi (k.s)


Osman Hulusi Darendevi – Ya Rab Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Osman Hulusi Darendevi Şiirleri

Yorum Yaz